OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU. PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

09.05.2020 11:35

Vážení rodiče,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření naší mateřské školy. 

Po dohodě se zřizovatelem budeme poskytovat nezbytnou péči dětem rodičů, kteří nemají jinou možnost a musí plnit pracovní povinnosti. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit souborem hygienických pokynů pro MŠ (Manuál pro mateřské školy - MŠMT).

Naše MŠ bude opět otevřena : v pondělí 25. května 2020 

1. Potřebujeme znát počet dětí, které budou MŠ navštěvovat jednak v období do konce školního roku, ale i o prázdninách. Proto Vás prosíme o zaslání informace na mai: msnovomestska@seznam.cz. Děkujeme, Vaše odpovědi jsou důležité pro organizaci provozu naší MŠ. 

2. Provoz školy bude v době od 7.15 hod. - 16.00 hod. Jednotlivé třídy budou mít celodenní provoz, tzn. že se děti z jednotlivých tříd nebudou setkávat.

3.Soubor hygienických opatření pro MŠ naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss Bližší podmínky dítěte při pobytu v MŠ naleznete níže. 

4. Sledujte prosím naše stránky, které budeme průběžně aktualizovat.

Děkujeme za spolupráci

 

Dítě může nastoupit do mateřské školy pouze při splnění následujících podmínek:

Mateřská škola bude v provozu od 7.15 – 16.00 hodin

UPOZORNĚNÍ

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění ( například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou :

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Při nástupu dítěte zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení ( samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. 

Zákonný zástupce poučil své dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny. 

Příchod do školky: 

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do školky mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí desinfekci nebo pokud tak stanoví vedení MŠ, může být doprovodu zakázán vstup do budovy a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy. 

Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školkou, MŠ je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školkou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odcházejí domů a neshlukuji se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců MŠ. Před školkou dodržovat rozestupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostoru šaten, je-li povolen doprovodu vstup je omezen na co nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem. 

V prostorách MŠ:

Ze strany vedení MŠ budou aktivity organizovány tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne venku a v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně dlouhou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají, nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny. Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě s dopomocí s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a provozních zaměstnanců použity. 

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoliv plyšáky, měkké hračky apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s vyjímkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu ( igelitový pytlík, taška apod.) 

Každé dítě bude mít samostatný uzaviratelný igelitový sáček na roušku se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každé dítě důkladně (20- 30 vteřin) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá pod dohledem pedagogického pracovníka.

Hygienická specifika: 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, průjem jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se ihned informuje spádová hygienická stanice. 

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení MŠ jsou pedagogičtí pracovníci nebo jiní pověření zaměstnanci školy oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu. Pokud by se u zaměstnance MŠ objevily příznaky onemocnění v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnace školy. 

Provozní informace:

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí desinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu( průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik apod). Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky( podlaha, zábradlí, kliky, skříňky apod.) Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky( podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.), kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem budou otřeny hračky a předměty sloužící dětem. Při stravování bude dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku. 

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu. 

Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. 

Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích. 

Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky ( rouška, ochranné rukavice) 

 

V:_____________________ dne:_______________           _________________________

                                                                                                          podpis zákonného zástupce

Kontakt

MŠ Novoměstská Novoměstská 1
621 00 Brno
541 227 570 msnovomestska@seznam.cz